Kết nối EX8208 tới External Routing Engines XRE200

41

Bài trước tôi đã giới thiệu các bước cấu hình EX8208 Virtual Chassis. Bài này tôi sẽ giới thiệu cách đấu nối giữa switch EX8208 đến External Routing Engines XRE200 để thực hiện 1 Virtual Chassis. Để kết nối sử dụng RJ-45 Ethernet cable.

Mô hình Full Mesh Cabling

Các bước thực hiện

  1. 1 đầu cáp RJ-45 kết nối vào port MGMT của active Routing Engine (SRE0) trên switch EX8208 member 0. Port MGMT ở trên modul Switch Fabric and Routing Engine (SRE), ví dụ SRX300
  2. 1 đầu cáp RJ-45 còn lại kết nối vào Virtual Chassis ports (VCPs) trên master External Routing Engines, kết nối vào vcp-1/0. XRE200 có 5 port VCP bao gồm: vcp-0/0, vcp-1/0, vcp-1/1, vcp-1/2, vcp-1/3
  3. Thực hiện tương tự để kết nối port MGMT của active Routing Engine (SRE0) trên switch EX8208 member 1 đến port vcp-1/1 trên master External Routing Engine.
  4. Kết nối port MGMT của backup Routing Engine (SRE1) trên EX8208 member 0 tới vcp-1/0 của backup External Routing Engine
  5. Kết nối port MGMT của backup Routing Engine (SRE1) trên EX8208 member 1 tới vcp-1/1 của backup External Routing Engine
  6. Kết nối port vcp-0/0 của master External Routing Engine tới port vcp-0/0 của backup Routing Engine

Tham khảo: Connecting an EX8200 Switch to an XRE200 External Routing Engine