Cấu hình EX8208 Virtual Chassis

346

Các bước cấu hình EX8208 Virtual Chassis!

Có thể cấu hình 4 switch EX8208 với 1 hoặc 2 External Routing Engines XRE200, để dự phòng nên sử dụng 2 External Routing Engines XRE20 . Trước hết kết nối cáp các switch EX8208 với 2 External Routing Engines XRE200 (bài viết sau tôi sẽ hướng dẫn cách kết nối cáp), có thể thực hiện ở bước 9, kết nối cáp nhưng không Power on. Các bước cấu hình như sau

  1. Log in vào mỗi EX8208 để factory defaul

user@switch# load factory-default

2. Đặt password cho switch EX8208

user@switch# set system root-authentication plain-text-password

Chú ý: Để truy cập vào EX8208 member bằng cách truy cập vào master XRE200 External Routing Engine. Đặt password để đảm bảo truy cập được vào EX8208 member với mục đích local monitoring or debugging.

3. Set mỗi EX8208 thành một Virtual Chassis member

user@switch> set chassis virtual-chassis

Bạn phải reboot lại switch sau khi thực hiện xong bước này.

4. Nâng cấp JunOS

Để cấu hình được Virtual Chassis, tất cả các switch EX8208 chạy cùng version JunOS và 2 XRE200 External Routing Engine cũng phải chạy cùng version JunOS.

5. Liệt kê serial numbers 

Liệt kê tất cả SN của EX8208 và XRE200

6. Power on 1 XRE200

Power on 1 XRE200 định cấu hình làm master External Routing Engines

7. Log in vào Master Routing Engines

[edit virtual-chassis]
user@external-routing-engine# set preprovisioned

Note: Sử dụng preprovisioned để cấu hình EX8200 Virtual Chassis, Nonprovisioned không được hỗ trợ.

8. Cấu hình member, role cho VC

[edit virtual-chassis]
user@external-routing-engine# set member member-id serial-number serial-number role role

Ví dụ:

[edit virtual-chassis]
user@external-routing-engine# set member 0 serial-number abc123 role line-card
user@external-routing-engine# set member 1 serial-number def456 role line-card
user@external-routing-engine# set member 2 serial-number ghi789 role line-card
user@external-routing-engine# set member 3 serial-number jkl101 role line-card
user@external-routing-engine# set member 8 serial-number yza567 role routing-engine
user@external-routing-engine# set member 9 serial-number bcd890 role routing-engine

Note: EX8208 Virtual Chassis không hoạt động nếu cấu hình ID của EXternal Routing Engines không phải là 8 hoặc 9.

9. Kết nối cáp giữa các switch EX8208 với XRE200

Nếu thực hiện rồi thì bỏ qua bước này.

Có thể sử dụng 10-Gigabit Ethernet ports để kết nối các EX8208 thành Virtual Chassis, lúc này 10-Gigabit Ethernet ports đóng vai trò như là Virtual Chassis ports (VCPs). Tất cả các kết nối giữ EX8208 đến XRE200 tự động được cấu hình như dedicated VCP links.

VCP link giữa các EX8208 tự động thành link aggregation group (LAG), có tối đa 12 VCP link tham gia vào 1 LAG.

Để cấu hình 1 VCP link giữa 2 EX8208 thực hiện câu lệnh

user@switch> request virtual-chassis vc-port set fpc-slot fpc-slot pic-slot pic-slot port port-number member member-id

Ví dụ: request virtual-chassis vc-port set fpc-slot 5 pic-slot 0 port 0

Interface xe-5/0/0 trở thành VCP 

Để hủy cấu hình VCP link 

user@switch> request virtual-chassis vc-port delete fpc-slot fpc-slot pic-slot pic-slot port port-number member member-id

10. Commit the configuration

[edit]
user@external-routing-engine# commit synchronize

11. Power on Backup Routing Engines và các switch EX8208

Tham khảo: Configuring an EX8200 Virtual Chassis (CLI Procedure)